Magnus Karlsson IVL medverkade i Vätterndagen i början av november. I föredragningen gjorde han en sammanfattning av det aktuella forskningsläget. Sina personliga reflektioner sammanfattade han i dessa punkter:

 1. Det finns ingen naturvetenskaplig grund att ha restriktioner på sikfisket –
  det handlar om prestige och låsningar i myndighetsutövning
 2. Det finns däremot starka biologiska skäl för att återuppta sikfisket
  (föryngra beståndet, förbättra balansen mellan olika arter)
 3. Att återuppta sikfisket skulle med stor sannolikhet vara gynnsamt för
  turism- och besöksnäringen
 4. Har vi i vår strävan mot ett hållbart samhälle verkligen råd med att avstå
  från att utnyttja välförvaltade fiskbestånd som föda?

Hela föredragningen finns att ta del av under fliken rapporter.