En pilotstudie med avsikt att undersöka hur förekomst av dioxiner och PCB i lax och strömming kan påverkas av olika beredningsmetoder har genomförts. Inga tydliga resultat har visats, men indikationer pekar på möjligheten av att rökning av strömming till böckling samt gravning av lax kan reducera förekomst av dioxinlika ämnen. Framtida mer omfattande undersökningar föreslås.

För laxen testades hur dioxiner och PCB fördelar sig i fisken olika delar, samt hur eventuella skillnader är kopplade till variation i fetthalt mellan delarna. Resultaten från det förhållandevis stora datamaterialet visar på att halter av dioxiner och PCB avtar från laxens nacke ner mot stjärtpartiet avtar, Dessutom visades dessa förändringar vara stark kopplade till variation i fetthalt mellan fiskens olika delar, vilket stämmer med tidigare konstaterat samband mellan fett och dioxinhalter.

För att bilda en uppfattning om hur precisa mätningar av fetthalt, dioxiner och PCB är, har laboratorieanalyser av duplikat från två av varandra oberoende ackrediterade laboratorier jämförts. I stort stärks uppfattningen att mätosäkerheten är "av icke-försumbar storlek”.

Hela studien finns under Rapporter Impact cooking