Hannes Waldetoft har i en masteruppsats  i statistik vid Stockholms Universitet gjort avancerade statistiska beräkningar som förstärker den bild vi i dioxinprojektet hittills målat upp av sambandet mellan halterna av fett och dioxin. I studien framgår också klart vilket ringa betydelse andra faktorer som bl.a.fångstplats och årstiden för fångst har i sammanhanget. Studien belyser också bl.a. skillnaderna mellan Vänern och Vättern. Hela rapporten finns att läsa under fliken rapporter.