Årsrapporten för 2018 är klar.

Ytterligare drygt ett fyrtiotal sikprover vardera från Vänern respektive Vättern har analyserats under 2018. Den bild som tidigare framträtt med betydligt högre halter av dioxinlika ämnen i Vänersiken jämfört med den från Vättern består. I Vättern har nu totalt 117 prover av sik analyserats. I 110 av dessa, motsvarande 94 % av det analyserade materialet, har halterna underskridit EU:s gränsvärde för saluföring, i de flesta fall med god marginal. Från ett naturvetenskapligt perspektiv är det uppenbart att risken för att yrkesmässigt fångad sik från Vättern, med de fångstmetoder som huvudsakligen används, skulle innehålla halter som överskrider gränsvärdena mycket liten.

Gällande lax från Östersjön visar provtagningen att halterna av dioxinlika ämnen successivt minskat och numer generellt underskrider EU:s gränsvärden för saluföring. Att halterna minskat är i linje med vad svenska och danska livsmedelsmyndigheter också rapporterat under 2018. Det är därför rimligt att anta att halterna kommer att fortsätta att avta under kommande år och att det inom en snar framtid åter kommer att vara möjligt att exportera Östersjölax från Sverige till övriga Europa.

Även vad avser strömming indikeras en avtagande trend i halter av dioxinlika ämnen i Bottenhavet sedan 2015.

Vill du läsa rapporten klicka på markeringen i rubriken.