Bakgrund

 

Vid test av miljögifter i fisk har konstaterats att flera arter av fet fisk innehåller dioxiner och dioxinliknade ämnen som överstiger de gränsvärden som satts av EU. Det gäller lax, öring, strömming, röding och även sik. Magrare fiskar lagrar inte dessa gifter på samma sätt, och har därför lägre halter. I samband med Sveriges EU inträde förhandlade fram ett undantag för försäljning inom landet av arter som bedömdes ha höga halter även om gränsvärdena överskrids. Undantaget omfattar inte sik men gäller för de andra nämnda arterna. Ett villkor är att det ska finnas tydliga kostråd som konsumenterna ska få information om. Sik omfattas inte av undantaget och får alltså inte säljas om inte om inte producenten kan visa att gifthalterna är acceptabla och ligger under EU:s gränsvärden.

 

Mätningar i sik från Vänern och Vättern har visat halter som överstiger gränsvärdet. Därför har berörda Länsstyrelser meddelat att sik inte kan säljas såvida inte ny provtagning kan visa att halten i tänkta försäljningspartier klarar gränsvärdet.

 

Fisk är ett nyttigt livsmedel som näringsexperter propagerar för att vi borde äta mer av. Förekomsten av dioxin i fisk är mycket beklaglig. Sveriges Insjöfiskares Centralförbund arbetar för att ge fiskenäringen bästa möjliga förutsättningar. Dioxinproblemet är ett allvarligt hot, särskilt för det småskaliga insjö och kustnära fisket. Därför har SIC i samarbete med ledande forskare från IVL, SLU och SVA tagit initiativ till att upprätta kontrollprogram för arterna lax, öring, röding, sik och strömming för att mera systematiskt undersöka dioxinförekomsten och i vilken utsträckning det finns bestånd med halter som klarar EU:s gränsvärden. Vi strävar självklart efter att få fram fisk med så låga dioxinvärden som möjligt.

 

 

Mål

 

Projektet syftar till att öka kunskapen om dioxinförekomst i arterna lax, öring, röding, sik och strömming. Förhoppningen är att på sikt kunna säkerställa samband och belägga faktorer som skulle kunna göra det möjligt att med riktat fiske kunna garantera produkter som klarar gränsvärdena, Naturligtvis är drömscenariot att få kunskap om var dioxinet kommer ifrån, eliminera källorna och på sikt få fisk helt fri från dioxin. Ännu är vi inte där, så tills vidare försöker vi hitta sorteringsmetoder som minimerar halterna så långt det går.

 

Projektinnehåll

 

Medverkande fiskare levererar fortlöpande fisk av de aktuella arterna till IVL som grundligt dokumenterar en rad faktorer såsom fångstplats, längd, vikt, ålder konditionsfaktor, fetthalt m.m. Analysvärdena publiceras löpande på IVL hemsida. SLU gör egna provfisken och medverkar i praktiska tillämpningsförsök, SVA hjälper till med tolkningar av EU-förordningar och riktlinjer och instruktioner för provtagningen. En referensgrupp där resultat och utvecklingsidéer diskuteras, är knuten till projektet. I referensgruppen ingår fiskare, forskare och representanter från flera berörda myndigheter. Projektets budget omfattar ca 10 mkr, varav hälften bekostas av Europeiska Fiskerifonden och hälften av forskningsstiftelsen SIVL. 

 

Projekt pågår under 2017-2019.

 

 

 

Denna hemsida kommer att vara vår informationskanal till fiske, myndigheter och allmänhet avseende projektets arbete. Delar av hemsidan är också dokumentlager för det arbete som bedrivs.